Základní pojmy

Z ASPone Help Wiki
Verze z 26. 6. 2014, 14:56; Hanka (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Základní pojmy užívané při registraci domén druhé úrovně pod ccTLD .cz jsou:

Obsah

Centrální registr

Centrální registr – databáze o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem.

CZ.NIC

CZ.NIC – zájmové sdružení právnických osob založené předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a ENUM (anglicky mapování telefonních čísel - Enum z TElephone NUmber Mapping) a zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ.

Delegované Doménové jméno

Registrované Doménové jméno o němž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóna CZ).

Den registrace

Den, ve kterém dojde k zaregistrování Doménového jména v Centrálním registru.

Den expirace

Den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno.

Transfer domény

Převedení domény od jednoho registrátora k jinému. K úspěšnému převedení domény musí být splněny různé podmínky dle typu daného TLD.

ccTLD

Country code Top Level Domain (doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména)

IDN

Některé domény mohou obsahovat i znaky národních abeced (např. diakritiku, azbuku, řečtinu a jiné). Na tyto domény se vztahuje označení IDN (Internationalized Domain Names).

Doména

Domény jsou jedinečné názvy počítačů a serverů na internetu, pod kterými se skrývá jejich číselná hodnota (IP adresa), přes kterou počítače komunikují. Doména je pro člověka lépe zapamatovatelný název číselného pojmenování.

Doména x Webhosting

Webhosting je pronájem prostoru pro internetové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli vlastnit server.

Doména Doména neboli doménové jméno je adresa Vašich internetových stránek, např. www.aspone.cz. Tato písmenná adresa reprezentuje konkrétní IP adresu (například 193.105.158.98).

Analogie s parkovištěm

Představte si, že Vaše webová prezentace je automobil. Doména je potom SPZka tohoto automobilu. Ta identifikuje Vaše auto mezi ostatními, ale můžete ji kdykoliv vyměnit za jinou. Webhosting je takové hlídané parkoviště, kam Vaše auto bezpečně zaparkujete.

!!!Tyto služby jsou fakturovány zvlášť!!!

Domény I., II. a III. řádu

Doména I.řádu: Jedná se o nejvyšší úroveň, tzv. top-level doménu (TLD) neboli národní doménu. Pro Českou republiku je to .CZ, pro Slovensko .SK, pro Itálii .IT atd.

Doména II.řádu: CZ doména II. řádu je doména ve tvaru např. aspone.cz.

Doména III.řádu (subdoména): Subdoména je rozšíření doménového názvu o další úroveň. Typickým příkladem subdomény je tradiční "www" na začátku adresy (www.aspone.cz).

Držitel domény

Fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno Doménové jméno; pokud není v záznamu o Držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za Držitele osoba, která podala žádost o registraci Doménového jména; pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se za Držitele považuje tato společnost nebo organizace.

Kontakt

Záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v Centrálním registru. Kontakt může být administrativní, technický nebo v roli držitele (majitele domény).

Administrativní kontakt

Při registraci domény je potřeba vyplnit administrativní kontakt, který má právo měnit veškeré údaje u doménového jména, avšak nemůže změnit majitele domény. Tento kontakt můžete zjistit pro .CZ doménu na CZ.NIC, kdy po vyplnění Vám bude zobrazena řada informací, a zde můžete nalézt zmiňovaný administrativní kontakt domény.

Technický kontakt

Kontakt, který může měnit technické nastavení domény.

Identifikátor Kontaktu

Jde o znakovou položku, pod kterou je registrován Kontakt. Může obsahovat pouze písmena (bez diakritiky), číslice, znak „-„ (nikoliv však na začátku či na konci nebo vícekrát za sebou) a jeho délka je minimálně 1 a maximálně 30 znaků. Pro identifikátory Sady nameserverů a Sady klíčů platí toto ustanovení obdobně.

Registrátor

Subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru lze provést pouze prostřednictvím Registrátora.

Sada klíčů

Soubor záznamů obsahující nejméně jeden DNS klíč určený k zabezpečené delegaci doménového jména pomocí technologie DNSSEC a nejméně jeden technický Kontakt.

Sada nameserverů (NSSET)

NSSET je sadou takzvaných jmenných serverů. Zjednodušeně řečeno, tento údaj u .CZ domén říká, které jmenné servery obsluhují doménu. Jedná se pouze o jakýsi soupis jmenných serverů, které by se běžně musely zadat k doméně samostatně. NSSET záznam obsahuje nejméně 2 jmenné servery a nejméně jeden technický Kontakt.

DNSSEC

DNSSEC je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. DNSSEC zajistí důvěryhodnost údajů, získaných z DNS.

AUTH-Info kód (někdy také AUTH-ID)

AUTH-Info kód je heslo - náhodný řetězec znaků příslušejících ke každému objektu (doména, doménový kontakt, NSSet), jehož znalost je nutná k úspěšnému provedení transferu domény. Tento kód je neveřejný a může jej obdržet pouze majitel domény (popřípadě administrativní kontakt domény) prostřednictvím emailového kontaktu držitele domény.

Vlastník zákaznického účtu

Konkrétní osoba nebo společnost, pod níž jsou dané služby u ASPone, s.r.o vedeny. Veškeré změny a nastavení jsou prováděny na základě autorizace vlastníka účtu.

Doménový alias

Alias = kopie hlavního webu / hlavní domény, pro kterou byl webhosting zřízen. V praxi to znamená, že např. domény "jablka.cz", "hrusky.cz" budou ukazovat do stejného prostoru jako Vaše hlavní doména (pro kterou je zřízen webhosting) "ovoce.cz".

Doménový koš

Je speciální nastavení, které umožňuje doručení emailových zpráv zaslaných do neexistujících emailových schránek v rámci jedné domény. V praxi to znamená, že když někdo pošle omylem emailovou zprávu na email potr@aspone.cz namísto petr@aspone.cz, bude zpráva i tak doručena do předem nadefinované emailové schránky.

Generické domény

Mezi generické domény se počítají takové, které nepatří konkrétnímu státu světa.

Jedná se nadnárodní domény typu:

  • .COM
  • .NET
  • .ORG
  • .BIZ
  • .INFO
  • .NAME

EURid

Sdružení EURid (the European Registry of Internet Domain Names) bylo vybráno Evropskou komisí, aby spravovalo provoz evropských domén. Sdružení je centrálním správcem .EU domény. Informace o sdružení v českém jazyce najdete na EURID.

WHOIS

Služba, která poskytuje informace o doménách, jejích kontaktech, nameserverech a jiných údajích spojených s doménou. Pro doménu .CZ na NIC.CZ

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Znalostní báze
Domény
ASPone.cz
Nástroje